Tijdig aanvragen Subsidieregeling praktijkleren!08-08-2014Uw aanvraag moet u uiterlijk 15 september 2014 voor 17.00 uur indienen. U stuurt uw aanvraag in na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Subsidie per studiejaar
De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar. U kunt alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier.

Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de onderwijscategorie.

Digitaal indienen
Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. 

Vraag eHerkenning tijdig aan!
eHerkenning is een digitale toegangssleutel van de overheid. Hiermee zien wij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf zaken te doen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 1-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het e-loket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan.  Zie ook onze pagina inloggen met eHerkenning en www.eherkenning.nl.

Aanvraagperiode en beschikbaarheid aanvraagformulier
Voor alle erkende leerbedrijven (inclusief opleidingsbedrijven) is het aanvraagformulier op 2 juni 2014 om 9.00 uur beschikbaar. Het tijdvak van digitale indiening in 2014 is: 2 juni 2014 9.00 uur tot en met 15 september 2014 voor 17.00 uur. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de benodigde gegevens bij een aanvraag.

Werkgever vult digitaal aanvraagformulier in
Werkgevers vullen een digitaal aanvraagformulier in. Hierin dient de werkgever onder andere te verklaren dat de werkgever beschikt over een overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat deze door alle vereiste partijen is getekend en dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst.

Voorbeeld regulier jaar
Voorbeeld voor een regulier jaar: een werkgever heeft met een deelnemer in het mbo, een kenniscentrum en een onderwijsinstelling een praktijkleerovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen dat de deelnemer 20 weken onderricht in de praktijk krijgt bij de werkgever. De deelnemer stopt na 10 weken begeleiding bij de werkgever met de opleiding. De werkgever kan dan na afloop van dat studiejaar voor 10/40 van de gerealiseerde praktijkleerplaats subsidie ontvangen.

                                                                                                                                                                                       bron: rvo.nl