De werkkostenregeling bij meerdere BV’s18-12-2014De werkkostenregeling wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met de zogenaamde ‘concernregeling’. Hierdoor verminderen niet alleen de administratieve lasten, maar is er mogelijk ook minder belasting verschuldigd. Hoe zit dat?

Holdingstructuur. Zoals bekend, wordt met ingang van 2015 de werkkostenregeling (hierna: WKR) definitief ingevoerd. Tot op heden is het zo dat de WKR wordt toegepast per inhoudingsplichtige, dus voor iedere werkgever afzonderlijk. Deze individuele aanpak leidt in de praktijk tot ongemak. Immers, veel bedrijven bestaan niet uit één rechtspersoon/inhoudingsplichtige maar uit meerdere BV’s. Administratief is het dan lastig als dit bedrijf bijvoorbeeld een personeelsfeest geeft voor al haar werknemers. De kosten hiervan moeten dan gesplitst worden over de verschillende BV’s.

Invoering concernregeling

Samenvoeging. Om dergelijke administratieve splitsingen te voorkomen, wordt met ingang van 2015 de concernregeling ingevoerd. Deze zorgt ervoor dat de deelnemende inhoudingsplichtigen voor de bepaling van de verschuldigde eindheffing in de WKR worden gezien als één.

Voorwaarden. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • alle deelnemende inhoudingsplichtigen moeten gedurende het gehele kalenderjaar opereren in concernverband;
  • er moet bij de moedermaatschappij sprake zijn van vrijwel volledige eigendom (95%) van de dochter-BV(‘s).

Ook voor stichtingen. De concernregeling geldt ook voor stichtingen.

Hoogste loonsom. De afdracht van de eindheffing moet plaatsvinden door de BV met het hoogste bedrag aan loon waarover in het kalenderjaar bij de werknemers belasting is geheven.

Verzoek niet noodzakelijk

Afrekenmoment. Het is niet noodzakelijk om vooraf een verzoek in te dienen tot toepassing van de concernregeling. Uit oogpunt van uitvoerbaarheid kan een concern ervoor kiezen om pas op het uiterste afrekenmoment te beslissen om wel of niet als concern te worden aangemerkt.

Tip. Met ingang van 2015 hoeft een werkgever (of concern) nog maar één keer per jaar vast te stellen hoeveel eindheffing er verschuldigd is op grond van de WKR. Deze belasting moet tegelijkertijd met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar (januari) aangegeven en afgedragen te worden.

Voordelig?

De toepassing van de concernregeling kan voordelig uitpakken.

  • Allereerst hoeft de administratie nog maar bij één BV de stand van de vrije ruimte bij te houden en gezamenlijk gemaakte kosten niet te splitsen.
  • Ten tweede kan toepassing ook aantrekkelijk uitpakken doordat de gezamenlijke vrije ruimte nu voor alle BV’s mag worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een holding-BV met een DGA op de loonlijst en een werk-BV met tien werknemers. De DGA kan dan ook een deel van de vrije ruimte van de werk-BV ‘opsnoepen’ als hij dat wil.

Hoofdelijk aansprakelijk. De betrokken inhoudingsplichtigen worden middels de concernregeling wel hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde eindheffing.