Pensioen eigen beheer dga’s afgeschaft08-07-2016

Het wetsvoorstel om het pensioen in eigen beheer (PEB) uit te faseren wordt onderdeel van het Belastingplan 2017. Het PEB voor zowel de ondernemer als de Belastingdienst is steeds meer een last geworden. De beoogde ingangsdatum wordt 1 januari 2017.

Zoals uit eerdere uitingen van Wiebes viel op te maken gaat de voorkeur uit naar een afkoopvariant van het reeds opgebouwde PEB. De mogelijkheden voor afkoop heeft de staatssecretaris verruimd met een overgangsregeling van 3 jaar, maar om spoedige afkoop te stimuleren stelt hij een staffel voor. De dga’s die niet willen of kunnen afkopen behouden de mogelijkheid het bestaande PEB, onder voorwaarden, aan te houden.

Huidige plan kabinet
Er komt een mogelijkheid voor een éénmalige afkoop in 2017, 2018 of 2019. Voor de hoogte van het afkoopbedrag dient, ter voorkoming van anticipatie-effecten, in beginsel de fiscale pensioenvoorziening in eigen beheer per ultimo 2015. Op het afkoop bedrag komt een korting. Die korting op de afkoopbelasting bedraagt in 2017 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%. Rekening houdend met het hoogste inkomstenbelastingtarief van 52% betekent dat voor die jaren bij afkoop ineens een effectieve belastingdruk van 34,06%, 39% of 41,86%.

Als alternatief voor afkoop wil Wiebes toestaan dat het PEB wordt omgezet in een Oudedagssparen in Eigen Beheer (OSEB). Deze mogelijkheid zal naar verwachting vooral worden benut door dga’s die niet kunnen of willen afkopen omdat zij de middelen daarvoor niet hebben of omdat zij de middelen beschikbaar willen houden voor de bedrijfsvoering. De OSEB moet jaarlijks worden opgerent, er vindt na 1 januari 2017 géén opbouw meer plaats. De OSEB wordt op pensioendatum omgezet in een lijfrente-uitkering van 20 jaar.

Voor de dga die géén gebruik kan of wil maken van de afkoopmogelijkheid of de omzetting in een OSEB geldt dat de huidige commerciële pensioenrechten worden bevroren, alles blijft dan verder bij het oude. Met name in die gevallen waarbij de pensioenrechten van de (ex-)partner in het geding zijn zal deze variant prominent in beeld komen. Partijen moeten daar onderling uit komen en goede afspraken over maken. 

Vragen?
Heeft u vragen over het wetsvoorstel, neem dan even contact met ons op.

Bron: Berk