Transitieplan afschaffing VAR04-12-2015

Staatssecretaris Wiebes heeft per brief van 16 november jl. aan de Eerste Kamer via een zogenaamd transitieplan aangekondigd op welke wijze de overgang van de VAR verklaring naar een modelovereenkomst zou moeten geschieden. Het transitieplan bestaat uit drie fases.

  1. Voorbereidingsfase (vanaf heden tot 1 april 2016)
    Tijdens deze fase ligt de focus op het geven van goede voorlichting en het tot stand komen van modelovereenkomsten. De bedoeling is dat de modelovereenkomsten zo algemeen mogelijk worden geformuleerd, zodat ze breed toepasbaar zijn. Bij twijfel blijft de mogelijkheid om een individuele overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen gewoon bestaan.

  2. Implementatiefase (vanaf 1 april 2016 tot 1 januari 2017)
    Tot 1 april 2016 blijft de VAR onverminderd geldig. Daarna niet meer en wordt ook geen nieuwe VAR meer verstrekt. Tijdens deze tweede fase ligt de focus op de implementatie van de nieuwe werkwijze en geldt tot 1 januari 2017 voor opdrachtgevers en opdrachtnemers alleen een inspanningsverplichting. De Belastingdienst zal tijdens deze fase (1 april 2016 tot 1 januari 2017) wel controleren, maar in beginsel niet sanctioneren (met uitzondering van situaties waarbij sprake is van opzet of grove schuld).

  3. Onverkorte gelding (vanaf 1 januari 2017)
    Vanaf 1 januari 2017 moeten partijen werken volgens de nieuwe werkwijze. Dit betekent dat er ofwel buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, ofwel loonheffingen worden afgedragen en voldaan.

Kortom, ondanks dat het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is goedgekeurd, is de streefdatum van de Staatssecretaris nog steeds 1 april 2016 met een implementatiefase tot 1 januari 2017. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Bron: BBT